Kad pude?kok? dzied v?j?
130
0
Рейтинг: 0 из 10 (голосов:0)
Скачать книгу
Сообщить об ошибке

Название: Kad pude?kok? dzied v?j?
Автор: K?rena Vaita
Жанр:
Формат: FB2, RTF, TXT, ePub
Качество: Отличное
Язык: Русский


Описание: M?lest?bu uz gr?mat?m Emija Hamiltone izjutusi, kop? sevi atceras. Kad vi?as rok?s non?k kaste ar sen?m gr?mat?m, Emija kaisl?gi nododas izp?tes priekam. Starp nodzelt?ju?aj?m lap?m vi?a atkl?j aizraujo?u, v?stul?s uzrakst?tu slepenas m?las st?stu. Jaun? v?rie?a balss atdz?vina Emijas sird? dzi?i snaudo?as j?tas, un vi?a dodas ce?ojum? uz vietu, kur rakst?tas v?stules. Tas piln?b? izmaina vi?as dz

Загрузка...

Похожие книги и литература